Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ Ποίημα Ἀποστόλου Βαλληνδρᾶ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ


   
Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
   
Χαίρει ἔχουσα Ἀθηνῶν πόλις ἀντιλήπτορα καὶ πολιοῦχον τὸν πρωτεπίσκοπον αὐτῆς Διονύσιον, Ἀρχιερέων λαμπρὸν ἐγκαλλώπισμα καὶ τῶν μαρτύρων σεμνὸν ἐπικόσμημα. Ἀξιάγαστε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε τηρεῖν ἡμᾶς καὶ πόλιν σου ἀπείραστον.     Ἡ πόλη τῶν Ἀθηνῶν χαίρει, γιατὶ ἔχει βοηθὸ καὶ φρουρὸ τὸν πρῶτο τῆς ἐπισκοπο, τὸν ἱερὸ Διονύσιο, ποὺ εἶναι ἡ λαμπρὴ ὡραιότητα τῶν ἀρχιερέων, καὶ τὸ σεμνὸ στολίδι τῶν μαρτύρων. Σὺ ἀξιοθαύμαστε, παρακάλεσε τὸν Χριστὸ να φυλάγει τὴν πόλη σου καὶ ὅλους μας μακρυὰ ἀπὸ κάθε πειρασμό.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
   
Μεσῴδιον Κάθισμα.
Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
   
Ἀθηνῶν πολιοῦχον καὶ πρεσβευτήν, Δικαστῶν τὸν προστάτην καὶ πρεσβευτήν, ἀξίως τιμῶμέν σε καὶ ᾠδαῖς μεγαλύνομεν, ὅτι ἐν πᾶσιν ἔστης τὸ ἄριστον πρότυπον, τὸ λόγω τε καὶ πράξει βιῶσαν ἐν χάριτι. Ὅθεν καὶ προβαίνῃ πρὸ ἡμῶν ἀοράτως ὡς θεῖον ὑπόδειγμα καὶ τῆς πίστεως ἔρεισμα, ἱερὲ Διονύσιε. Πρέσβευε οὖν Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὅπως μεθέξωμεν τούτων τῆς χάριτος, οἱ γεραίροντες κατὰ χρέος τὴν μνήμην σου.     Ἄξια τιμοῦμε, καὶ μὲ ὠδὲς μεγαλύνουμε, ἐσένα τὸν φρουρὸ καὶ πρεσβευτὴ τῶν Ἀθηνῶν, καὶ τὸν προστάτη ἀλλὰ καὶ ἐμπνευστὴ τῶν δικαστῶν, γιατὶ σὲ ὅλα ἔγινες τὸ ἄριστο προτυπο καὶ στον λόγο σου καὶ στις πράξεις σου, ἀφοῦ ἐβίωσες μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ τὸ θέλημά Του. Τώρα ἔρχεσαι μπροστά μας ἀοράτως σὰν θεῖο ὑπόδειγμα καὶ στήριγμα τῆς πίστεως, ἱερὲ Διονύσιε. Πρέσβευε λοιπὸν στον Χριστό, να γίνουμε κι ἐμεῖς μέτοχοι τῆς χάριτός Του, δοξάζοντας τὴν μνήμη σου, ὅπως εἶναι τὸ χρέος μας.
Κοντάκιον.
Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ.
   
Τῶν Ἀθηναίων πᾶς ὁ Δῆμος εὐφημήσωμεν τὸν Ἱεράρχην τὸν κλεινὸν καὶ πολυθαύμαστον, ὅτι πρῶτος ποιμενάρχης ἡμῶν κατέστη. Καὶ ὡς ἔχει τὸ προβάδισμα τῆς πίστεως, οὕτως ἔλαβε καὶ πρῶτος τὸ μαρτύριον. Διὸ κράζομεν· Χαῖρε μάρτυς πρωτόαθλε.     Ἂς ἔλθει ὅλη ἡ πόλη τῶν Ἀθηνῶν, μὲ ὕμνους νὰ δοξάσουμε τὸν ἔνδοξο ἱεράρχη, ποὺ μὲ τὰ ἔργα του ἔγινε ἄξιος ἀπείρου θαυμασμοῦ, γιατὶ ἔγινε ὁ πρῶτος μας ποιμενάρχης. Καὶ ὅπως ἔχει τὸ προβάδισμα τῆς πίστεως, ἔτσι ἔλαβε καὶ τὸ πρωτεῖο τοῦ μαρτυρίου. Γι᾿ αὐτὸ μὲ ὕμνους τοῦ λέγομε: Χαῖρε μάρτυς πρωτόαθλε.
Ὁ Οἶκος. Ἄγγελος πρωτοστάτης.
   
Ἄριστος οἰκονόμος τοῦ Χριστοῦ ἀνεδείχθης τῆς πάλαι Ἀθηνῶν Ἐκκλησίας. Καὶ ὡς ἐγένου αὐτῆς Ποιμὴν πρῶτος κατὰ τάξιν, σαυτὸν ἠνάλωσας κηρύσσων καὶ ποδηγετῶν. Διὸ βοῶμεν πρός σε ταῦτα·

Χαῖρε, ὁ γνοὺς τὸν Θεὸν διὰ Παύλου,
Χαῖρε, ὁ δοὺς εἰς αὐτὸν τὰ πάντα.

Χαῖρε, ὅτι Ἄρειον Πάγον κατέλιπες,
Χαῖρε, ὅτι ἅγιον Βῆμα κατέλαβες.

Χαῖρε, ὅτι σὺ ἐβίωσας τὸν κανόνα τὸν χρυσοῦν,
Χαῖρε, ὅτι σὺ ἐμόχθησας διὰ ποίμνιον τὸ σόν.

Χαῖρε, ὅτι τὸ πλῆθος τῶν εἰδώλων καθεῖλες
Χαῖρε, ὅτι τὸ σκότος τὸ τῆς πλάνης ἀπῆρες.

Χαῖρε, ποιμὴν ψυχῶν, ἀκατάβλητε,
Χαῖρε, πατὴρ πιστῶν, ἀδαπάνητε.

Χαῖρε, ὁδὸν σωτηρίας γνωρίσας,
Χαῖρε, ὁδὸν μαρτυρίου βαδίσας,

Χαῖρε, μάρτυς πρωτόαθλε.

    Ἀναδείχθηκες ἄριστος οἰκονόμος τῶν δωρεῶν τοῦ Χριστοῦ στὴν ἀρχαία ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν. Καὶ ἐπειδὴ ἔγινες πρῶτος ποιμένας της κατὰ τὴν τάξη, καταδαπάνησες τὸν ἑαυτό σου κηρύσσοντας καὶ καθοδηγώντας την. Γι᾿ αὐτὸ σοῦ λέγομε αὐτὰ τὰ λόγια:

Χαῖρε σὺ ποὺ γνώρισες τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο,
χαῖρε σὺ ποὺ Τοῦ ἔδωσες τὰ πάντα.

Χαῖρε γιατὶ ἐγκατέλειψες τὸν Ἀρειο Πάγο,
χαῖρε σὺ ποὺ κατέλαβες τὸ Ἅγιο Βῆμα.

Χαῖρε γιατὶ ἔζησες μὲ βάση τὸν χρυσὸ κανόνα τοῦ εὐαγγελίου,
Χαῖρε γιατὶ ἐμόχθησες γιὰ τὸ ποίμνιό σου.

Χαῖρε γιατὶ γκρέμισες τὸ πλῆθος τῶν εἰδώλων,
Χαῖρε γιατὶ διέλυσες τὸ σκοτάδι τῆς πλάνης.

Χαῖρε γιατὶ εἶσαι ὁ ἀκούραστος ποιμένας τῶν ψυχῶν,
Χαῖρε γιατὶ εἶσαι ὁ ἀδαπάνητος πατέρας τῶν πιστῶν.

Χαῖρε γιατὶ γνώρισες τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας,
Χαῖρε γιατὶ βάδισες τὸν δρόμο τοῦ μαρτυρίου.

Χαῖρε σὺ ὁ πρῶτος μάρτυς τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἀγωνίσθηκες καὶ νίκησες.
Συναξάριον.

Τῇ γ´ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου, ἱερομάρτυρος Διονυσίου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
   
Στίχοι.
   
Ἔρωτι φλεγόμενος τοῦ σοῦ Δεσπότου,
τῇ φλογὶ παρέδωκας σαὐτὸν ἡδέως.

Τρίτη Ὀκτωβρίοιο θάνε Διονύσιος.
    Ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Δεσπότη σου Χριστοῦ φλεγόταν ἡ ψυχή σου,
καὶ γι᾿ αὐτὸ εὐχαρίστως παρέδωκες τὸν ἑαυτό σου στὴ φωτιά.

Κατὰ τὴν Τρίτη τοῦ Ὀκτωβρίου ὁ Διονύσιος πέθανε γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ.
Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.    
Ἐξαποστειλάριον.
Ἦχος β´. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.
   
Τὸν θεῖον Διονύσιον Ἀθηνῶν τὸν προστάτην καὶ πολιοῦχον κράτιστον, ἀντιλήπτορα θεῖον, ἀνυφημοῦμέν σε πάντες πόθῳ καὶ κατὰ χρέος, καὶ ἐκζητοῦμεν σώζεσθαι τὸ κλεινὸν ἡμῶν ἄστυ ἐκ συμφορῶν καὶ παντοίων νόσων τε καὶ κινδύνων. Σὺ γὰρ ὑπάρχεις πάντοτε ἡ ἡμῶν σωτηρία.     Ἐσένα τὸν θεῖο Διονύσιο ποὺ εἶσαι ὁ προστάτης τῶν Ἀθηνῶν, καὶ ὁ δυνατὸς φρουρὸς τῆς πόλης καὶ βοηθός της, σὲ δοξολογοῦμε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας, ἀποδίδοντάς σου τὸ χρέος γιὰ αὐτὴ τὴν βοήθεια. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ σῴζεις τὴν ἔνδοξη πόλη μας ἀπὸ τὶς συμφορὲς καὶ ἀπὸ κάθε ἀσθένεια καὶ κίνδυνο. Γιατὶ ἐσὺ εἶσαι πάντα ἡ σωτηρία μας.
Εἰς τοὺς Αἴνους. Δόξα. Ἦχος πλ. β´.
   
Ὁ ἀληθὴς Θεὸς οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενός τινος. Τοῦτο μαθὼν ὑπὸ τοῦ Παύλου, Διονύσιε, ἔθηκας τὴν ψυχήν σου εἰς κατοίκησιν Αὐτοῦ. Καὶ πολλοὺς υἱοὺς καὶ θυγατέρας ἀναδείξας ἐκίνησας τὴν ὀργὴν τοῦ Ἄρχοντος τοῦ σκότους. Καὶ συμβουλίᾳ τούτου τῷ πυρὶ παρεδόθης. Καθαρθεὶς δὲ καὶ λάμψας ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ προσετέθης ταῖς λαμπηδόσι τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ νῦν, λειτουργῶν εἰς τὸ ἄνω θυσιαστήριον, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον.     Ὁ ἀληθινὸς Θεὸς δὲν κατοικεῖ σὲ χειροποίητους ναούς, οὔτε δέχεται περιποιήσεις ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἀνθρώπων, γιατὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ κάτι, ποὺ μποροῦν αὐτοὶ νὰ Τοῦ προσφέρουν. Τοῦτο μαθαίνοντας ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, παρέδωσες τὴν ψυχή σου γιὰ νὰ κατοικήσει μέσα της ὁ Θεός. Καὶ ἀφοῦ ἀνέδειξες πολλοὺς υἱοὺς καὶ θυγατέρες τοῦ φωτός, δηλαδὴ Αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐκίνησες τὴν ὀργὴ τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους, δηλαδὴ τοῦ διαβόλου. Καὶ ἀφοῦ παραδόθηκες μὲ τὴ συμβουλή του στὴ φωτιά, καὶ καθαρίσθηκες σὰν τὸν χρυσὸ στο καμίνι καὶ στο χωνευτήριο, προστέθηκες στις λαμπερὲς ἀκτῖνες τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ τώρα ποὺ λειτουργεῖς στὸ οὐράνιο θυσιαστήριο, πρέσβευε στὸν Κύριο γιὰ τὶς ψυχές μας.
Μεγαλυνάριον.
   
Πρῶτος Ἀθηναίων Ἀρχιερεύς, πρῶτος τε καὶ μάρτυς γεγονέναι ἀξιωθείς, ὑπὲρ ἡμῶν ἁπάντων ποιοῦ σὴν ἱκεσίαν Θεῷ, θερμαῖς λιταῖς σου, ὦ Διονύσιε.     Ἐσὺ Διονύσιε, ποὺ ἀξιώθηκες να γίνεις πρῶτος ἀρχιερεὺς τῶν Ἀθηνῶν καὶ πρῶτος μάρτυς, κάμε γιὰ μᾶς ὅλους τὴν ἱκεσία σου πρὸς τὸν Θεὸ μὲ τὶς θερμές σου προσευχές.
Δίστιχον.
   
Δέξαι τὸν ὕμνον ἀδεξίου σου ψάλτου,
ὅν σοι προσφέρει ἐκ βαθέων καρδίας.     Ἅγιε Διονύσιε, δέξου τὸν ὕμνο, ποὺ ὁ ἀδέξιος ψάλτης σου
σοῦ προσφέρει ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου